Friday, March 30, 2007

Errare, mehercule, malo cum Platone

”Filosofer är de bästa älskarna”, pyttsan! En läsvärd Understreckare:

"”Gästabudet” är skriven på en klar och enkel prosa, men är trots detta ingen lättillgänglig text. Bortsett från den filosofiska argumentationen – som vissa kritiker har funnit förvirrande och föga övertygande – är själva det grekiska kärleksbegreppet (och synen på det sexuella allmänt sett) problematiskt eftersom det väsentligen har andra förtecken än moderna tiders romantiska föreställning om kärlek. Den så kallade kosmogoniske Eros var i de grekiska skapelseberättelserna en av de ursprungliga gudarna. Senare kom han att framställas som son till kärleksgudinnan Afrodite, då ofta med sina attribut bågen och pilarna. Hos Sapfo, Archilochos, Alkman och andra diktare och författare är Eros ibland ljuv men oftast en tvingande och kompromisslös kraft som alla måste underkasta sig ty ”inte ens gudarna kan undfly / dig och heller ingen människa, / och den som du intar blir galen”, som kören i Sofokles tragedi ”Antigone” sjunger (övers. J Stolpe och L-H Svensson).
...
Sheffield ägnar stor uppmärksamhet åt frågan om den sokratiska visionen av Eros innebär att närmare kontakt med andra människor för deras egen skull förlorar i betydelse när det högsta goda är skådandet av det sköna självt. Sokrates verkar ju vilja säga att ett sexuellt förhållande med en annan människa inte kan ge oss fullkomlig tillfredställelse. Sheffield menar dock, utan att kanske helt övertyga, att Sokrates erotiska vision visst inte utesluter att andra personer kan spela en viktig roll i våra liv, men deras roll är av begränsad betydelse. Våra ”älskares” omsorg om oss måste ha sin grund i en förståelse för det som är värdefullt för oss att eftersträva (enligt Platon) och deras uppgift är att leda oss mot detta. Sexuella och andra begär måste därför underordnas ett större sammanhang. De älskare som inser detta kan leda oss till en genuin och varaktig lycka. Filosofin blir därför den högsta formen av Eros och de bästa älskarna är filosofer."

Bah!

2 comments:

Anonymous said...

Det är sällan du citerar något, för att sedan avfärda det med så våldsam kraft.

Fasces said...

Filosofer bättre älskare? Det är jag nog beredd att hålla med om!