Wednesday, November 29, 2006

carolina redux

Granarna nu uppe utanför Carolina! Yay!

Vidare, vad det gäller nedskärningarna skrev Lars Furuland en debattartikel i gårdagens UNT:

"Förvisso är problemen som hopat sig kring på Carolina mycket komplicerade. Vad jag kan tillföra diskussionen är några konkreta kommentarer ur mitt perspektiv som forskare vid biblioteket under femtio år.
Naturligtvis har forskarlivet förändrats under min tid. En stor fördel numera är att beställningar kan sändas in per E-post. Men man får erkänna att det förhållandet att nästan alla sitter hemma eller på tjänsterum och tittar in i sina datorburkar är en viktig orsak till att besökssiffrorna på Carolina sjunker. Men det finns fler orsaker. Biblioteksmiljön försämrades verkligen när beslut togs om att aktiva forskare med egna bord i läsesalarna inte längre fick ha den aktuella litteraturen framme på sina läsbord. Böckerna måste låsas in i skåp, vilket naturligtvis minskade Carolinas attraktionskraft, särskilt för doktoranderna. Dessa fick också allt oftare egna rum på institutionerna - en reform som nog kan ifrågasättas. I mina ögon blev det snarast ett steg mot ämnesisolering, medan 60-70-talens Carolina erbjöd goda möjligheter till tvärvetenskapliga kontakter även utanför den egna fakulteten."
...
"Det bör tilläggas att själva systemet för hur fakulteter och sektioner skall betala för Carolinas tjänster tycks vara felkonstruerat. Det inbjuder till käbbel mellan olika grupperingar inom universitetet och förefaller vara onödigt betungande rent administrativt. Pengarna borde tas fram ur gemensamma medel eftersom biblioteket är till för hela universitetet. Men att få fram en sådan ändring av ett övergripande system tar sin rundliga tid.
Vad som nu brådskande krävs är ordentliga konsekvensutredningar av vad stängningen av läsesalarna innebär för biblioteket och även vissa förändringar i själva Carolinamiljön.
Var och en som delar min inledningsvis framförda åsikt att vårt universitets rang i hög grad sammanhänger med universitetsbibliotekets beskaffenhet, bör nu gripa varje tillfälle som erbjuder sig att framföra sina åsikter. Dessutom utgör ju Carolina en ovärderlig del av själva staden Uppsala."

3 comments:

ChW said...

Mer om Carolina i dagens (torsdagens) UNT, men det verkar inte ha kommit ut på nätet. Bland anant handlar det om att i och med att universitetsbiblioteket har spritts ut på 16 olika enheter blir det förstås färre som sitter på Carolina. Karin Boye-biblioteket har förstås snott extra mycket folk, men jag håller med SDIL om att där kan man faktiskt inte plugga!

ChW said...

Från Uppsala universitets hemsida:

http://info.uu.se/notiser.nsf/pm/prorektor:.inga.idAD.html

dunderklumpen said...

Lite intressant: "Prorektor: Inga lärosalar har stängts".
Undrar om det är en referens till den förblindade cyklopen Polyfemos klassiska rop "Ingen har skadat mig, Ingen har stuckit ut mitt öga" ;)