Monday, September 01, 2008

ludi romani

Sådant här gör en överlycklig:

"De humanistiska fakulteterna vid Lunds och Göteborgs universitet har bifallit en ansökan om medel till ett samverkansprojekt som berör ämnena AKS och Latin. Projektet kallas FokusRom och är initierat av Ida Östenberg och Eva Rystedt för AKS, Cajsa Sjöberg och Gunhild Vidén för Latin. Det utvecklade sig ur en successiv inriktning på romerska ämnen hos de högre seminarierna inom AKS-Lund under HT 07, en första större gemensam och samorganiserad seminariedag på romerska temata för de båda ämnena och de båda universiteten den 29 februari 2008, samt ett under VT 08 begynnande lärarutbyte mellan Lund och Göteborg.

Meningen är att denna samverkan med hjälp av det ekonomiska stödet ska utvecklas vidare i de olika riktningar vi redan börjat pröva och i ytterligare fler. Vi skriver i ansökan att FokusRom möjliggör att historisk, kulturvetenskaplig och språklig kompetens och erfarenhet möts och integreras för att främja ett helhetsstudium av den antika romerska civilisationen. Dessutom ger FokusRom en tyngdpunkt inom ämnesramarna för AKS och Latin. Tyngdpunkten är välbehövlig i ett läge när ämnena aktiverar hela sina bredd i vardagen och på hemmaplan (AKS med antika medelhavskulturer, Latin med klassiskt och senare tiders latin) och när det är just bredden de utnyttjar i sina andra samverkanskonstellationer vid universitetet, främst inom ramen för sina institutioner (där Arkeologi är den huvudsakliga partnern för AKS).

...
Våra närmaste planer gäller genomförandet av två tematiska AKS-arrangerade kurser (15 hp) för respektive avancerad nivå och masternivå, båda till hösten 08, den ena i Lund (’Fokus Rom: Den antika storstaden som landskap och livsmiljö’), den andra i Göteborg (’Memento mori – föreställningar om döden och livet efter detta i de antika kulturerna’), med tillträde för Latinstudenter förutom AKS-studenter, och med lärarkrafter från båda ämnena och lärarutbyten mellan Lund och Göteborg. Vi planerar också för ett heldagsseminarium i Göteborg den 28 november (’Döden i Rom’) i anslutning till Göteborgsmasterkursen. AKS-Lund och AKS-Göteborg kommer likaså under hösten att medverka inom grundutbildningen i Latin-Lund med korta introduktionsföreläsningar kring några temata som väljs för höstterminens textstudium inom Nybörjarkurs II. Ett större arbete kommer vidare att inledas för att upparbeta ett nytt läromedel i latin för grundnivå. "

Och på sikt en masterskurs i Rom!

1 comment:

dunderklumpen said...

När skall vi få höra den nya krönikören Barbarossa tala ur sitt röda skägg?